Návinka - 2,5 m - 3 m

Prodávající prodává zboží (zejména podlahové krytiny), které je v případě řezů (řezy koberců či PVC apod.), jejichž strany jsou rovny nebo větší než 2,5 m x 3 m, vždy navinuto na tzv. návinkách, tj. zpravidla papírových trubkách/tubusech. Protože se jedná o opakovatelně použitelný materiál, zavádí prodávající tuto položku do svého ceníku a kupující má povinnost uhradit prodávajícímu cenu uvedených návinek. Současně vzniká právo kupujícího takové návinky vrátit prodávajícímu zpět, jakož i s tím souvisejícího práva kupujícího na vrácení již zaplacené kupní ceny takových návinek, to vše však vždy pouze za dále stanovených podmínek.

S ohledem na výše uvedené platí proto následující:

1. Zboží, dodávané prodávajícím v řezech (koberce, PVC apod.), jejichž strany jsou rovny nebo větší než 2,5m x 3 m, je vždy prodávajícím dodáváno na tzv. návinkách (dále také jen „návinky“). Kupní cena návinek, na kterých je navinuto zboží dodávané prodávajícím, bude kupujícímu účtována vedle kupní ceny samotného zboží, a to dle aktuálně platného ceníku prodávajícího. K ceně návinek bude vždy připočtena příslušná daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu – vedle ceny samotného zboží – i účtovanou kupní cenu návinek (včetně DPH), a to v termínu splatnosti uvedené na příslušné faktuře prodávajícího (tj. případné právo kupujícího vrátit za dále uvedených podmínek návinky prodávajícímu zpět se nedotýká jeho povinnosti jejich kupní cenu uhradit v termínu splatnosti příslušné faktury).

2. Kupující je oprávněn návinky, které mu byly prodávajícím dodány a účtovány, prodávajícímu vrátit, avšak pouze při kumulativním splnění všech následujících podmínek:

  • vráceny mohou být kupujícím prodávajícímu pouze návinky prokazatelně dodané a vyúčtované kupujícímu prodávajícím, tj. zejména v počtu nepřesahujícím počet prodávajícím skutečně kupujícímu dodaný a vyúčtovaný; prodávající současně upozorňuje, že jím dodávané návinky jsou označovány, a to písmenem B – prodávající je oprávněn posoudit a jednostranně rozhodnout, zda se jedná o jím dodanou návinku či nikoliv, a v návaznosti na to takovou návinku odebrat zpět či nikoliv;
  • vráceny mohou být kupujícím prodávajícímu pouze návinky v řádném stavu, nepoškozené, nezašpiněné či jinak neznehodnocené, a umožňující opakované uvedení do oběhu;
  • vráceny mohou být kupujícím prodávajícímu pouze návinky, u nichž kupující prokazatelně předem písemně (postačí e-mailem) informoval o svém úmyslu je vrátit, sdělil prodávajícímu přesné množství vracených návinek a čísla daňových dokladů – faktur prodávajícího, jimiž mu byly původně prodávajícím účtovány;
  • vráceny mohou být kupujícím prodávajícímu pouze návinky, které byly kupujícímu prodávajícím prodány v období posledních 90 dnů (a v uvedené lhůtě musí být takové návinky i vráceny zpět do skladů prodávajícího).

 

3. Návinky, u nichž byly kumulativně splněny všechny shora uvedené podmínky, za nichž může kupující prodávajícímu návinky vrátit, se prodávající zavazuje převzít zpět (samotné vrácení je však povinen zajistit kupující, a to na své náklady a nebezpečí do skladů prodávajícího), a provést zúčtování vrácení kupní ceny takových skutečně vrácených návinek následovně:

  • ohledně kupní ceny takových oprávněně vrácených návinek bude prodávajícím vystaven opravný daňový doklad na jejich cenu;
  • pokud kupující doposud kupní cenu vracených návinek prodávajícímu neuhradil, bude provedeno pouze účetní / dokladové zúčtování;
  • byla-li kupní cena vrácených návinek kupujícím již prodávajícímu skutečně uhrazena, prodávající vrátí kupujícímu příslušnou částku nejpozději do 60 dnů od převzetí příslušné návinky, jíž se týká; prodávající je oprávněn takovou částku odečíst od kterékoliv kupujícímu následně vystavované faktury na další objednávku, případně jí započíst vůči jakékoliv své (splatné i nesplatné) pohledávce vůči kupujícímu.

4. Prodávající je oprávněn jednostranně rozhodnout, že převezme zpět i takové návinky, u nichž některá z výše uvedených podmínek splněna nebyla; na takový postup však kupující nemá právní nárok, a prodávající je v takových případech vždy oprávněn provést jednostranné krácení částky, která bude z původně účtované kupní ceny kupujícímu za takové návinky vracena (a to až na nulu, tj. prodávající je oprávněn rozhodnout, že za takové návinky nebude kupujícímu vráceno ničeho).

Návinka na metráž
Návinka na metráž
Návinka na metráž
Další varianty